Beleid kerken (conceptversie)

Op […. nog in te vullen] heeft de gemeenteraad van Ooststellingwerf het volgende beleid vastgesteld: 

 

Inleiding

Kerkeigenaren kunnen bij de gemeente Ooststellingwerf terecht bij vragen op het gebied van regulier onderhoud, restauratie, beheer, gebruik, vergunningprocedures of bestemmingsplanwijzigingen.

Indien er sprake is van de noodzaak om een kerkgebouw aan de eredienst te onttrekken en te sluiten, dan is de gemeente Ooststellingwerf bereid om mee te denken bij herontwikkeling/herbestemming. Ooststellingwerf wil hierbij de eigenaren van een religieus erfgoed faciliteren en adviseren in het ruimtelijk proces.

Ook bij de aanvraag van omgevingsvergunningen, subsidieverzoeken of ander ruimtelijke relevante vragen wil Ooststellingwerf zich inzetten voor het behoud van het religieuze erfgoed in de gemeente.

 

De gemeente Ooststellingwerf heeft ten aanzien van (monumentaal beschermde) maar ook niet monumentale kerkgebouwen de volgende werkwijze.

 

Beleidskaders kerkenvisie Ooststellingwerf

 

  1. Actief meedenken en open staan voor ander (al dan niet tijdelijk) gebruik en daarmee herbestemming faciliteren.

Toelichting: De gemeente Ooststellingwerf staat open voor ander tijdelijk gebruik en faciliteert, op verzoek, herbestemming. Bij Rijks- en gemeentelijke monumenten zal advies ingewonnen worden bij de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Daarnaast zal bij een eventuele herbestemming ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) worden geraadpleegd. Als panden buiten de bebouwde kom liggen dan zal ook de provincie Fryslân om advies worden gevraagd.

 

  1. Het bieden van advies en begeleiding, ook over energiemaatregelen en financiële mogelijkheden (subsidies en voordelige leningen van andere overheden, fondsen), indien dat gewenst is.

Toelichting: De gemeente Ooststellingwerf heeft tot taak het adviseren en begeleiden bij het in stand houden van monumenten, restauratie en onderhoud. Voor vragen over duurzaamheid, verbouw en aanpassingen van een monumentaal pand verwijzen wij voor advies naar het steunpunt monumentenzorg Fryslân.

 

  1. Actief meedenken met kerkbesturen indien er moet worden gezocht naar een passende invulling van (leegstaand) religieus vastgoed.

Toelichting: De gemeente Ooststellingwerf zal, samen met een kerkbestuur indien gewenst, actief meedenken over het vinden van een passende invulling van een (leegstaand) religieus vastgoed. Daarbij zal primair gekeken worden –mede gelet op de cultuurhistorische waarde van het kerkgebouw- in hoeverre het van belang is dat een bepaald kerkgebouw behouden blijft. Rijks- en gemeentelijke monumenten zijn vanwege hun monumentale status al beschermd. Sloop is derhalve niet aan de orde.

 

  1. Contacten leggen met andere kerkgenootschappen, in de gemeente, zodat de religieuze functie van een af te stoten kerkgebouw behouden kan blijven.

Toelichting: De gemeente Ooststellingwerf zal, indien door een kerkbestuur het voornemen tot sluiting of herbestemmen van een kerkgebouw kenbaar wordt gemaakt, in overleg kunnen treden met andere kerkgenootschappen in de gemeente.

Zo is het mogelijk vraag en aanbod bij elkaar te brengen en te voorzien in een behoefte, en dus het afstoten van een kerk te voorkomen. De religieuze functie blijft hierdoor behouden.

 

  1. Het faciliteren van herbestemmingen of nevengebruik, net als bij elke andere herbestemming.

Toelichting: Door het faciliteren van ruimtelijke procedures en vooraf duidelijkheid te creëren is het eenvoudiger in te schatten wanneer een ruimtelijke procedure gestart moeten worden, wat de doorlooptijd van een procedure is, en kan een inschatting worden gemaakt over mogelijke hobbels die de procedure kunnen doorkruizen.

 

  1. In contact komen met potentiele kopers, die goede ideeën hebben voor nieuw gebruik.

Toelichting: Potentiële kopers van beschermde monumenten melden zich meestal op het moment dat men een bod wil uitbrengen of als er al een (voorlopig) koopcontract is. In de praktijk wordt opgemerkt dat er ook partijen zijn die zich in een veel eerder stadium willen laten oriënteren bij de gemeente Ooststellingwerf ten aanzien van wat er mag en kan. Dat is een positieve ontwikkeling waarbij de gemeente Ooststellingwerf in een vroeg stadium kan aangeven hoe men tegenover bepaalde ideeën, voorstellen of initiatieven staat.

 

  1. Informatie op basis van inventarisaties. In de huidige kerkenvisie van Ooststellingwerf zijn alle relevant bekende gegevens van het kerkgebouw omschreven.

Toelichting: Van kerkgebouwen die de status van gemeentelijk monument hebben heeft de gemeente Ooststellingwerf gebruik gemaakt van de voorhanden zijnde informatie. In een redengevende omschrijving zijn cultuurhistorische waarden vastgelegd. In een redengevende omschrijving wordt kort ingegaan op de transformatieruimte bij voorgenomen wijzigingen aan een monumentaal object, zoals een monumentaal kerkgebouw.

Bij kerkgebouwen die de status hebben van rijksmonument is een inventarisatie gedaan door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Net zoals bij gemeentelijke monumenten het geval is, zijn bijzondere cultuurhistorische waarden vastgelegd in een redengevende omschrijving.

De inventarisaties maken het eenvoudiger om bij een toekomstige transformatie van een religieus erfgoed vragen van potentiële initiatiefnemers adequaat te kunnen beantwoorden.

 

  1. In dialoog blijven huidige eigenaren. Ten aanzien van bovenstaande punten zal de gemeente Ooststellingwerf haar rol actief blijven continueren.

Toelichting: door met elkaar in dialoog te treden en te blijven met de huidige- en toekomstige eigenaren is het mogelijk om vroegtijdig in de kunnen spelen op de veranderingen in de toekomst.