Ontstaan van deze kerkenvisie

In 2018 werd Ooststellingwerf door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) als 1 van de pilotgemeenten opgenomen in een landelijk programma tot het opstellen van een kerkenvisie. Het begin van de visie werd vormgegeven door het organiseren van een startbijeenkomst met de kerkbesturen van Ooststellingwerf.

 

Tijdens deze avond werd de problematiek met betrekking tot de kerken in Nederland en Ooststellingwerf specifiek geduid. De gemeente gaf aan met alle betrokken kerkbesturen in overleg te willen treden. Met de kerkenvisie als basis, en doorlopende gesprekken in de toekomst kunnen we als samenwerkende instanties de toekomst van een kerkgebouw enigszins beheersen.

Dynamisch instrument

Deze beeldende kerkenvisie schetst de mogelijke toekomstperspectieven van het religieus erfgoed in de gemeente Ooststellingwerf. De toekomstscenario’s zijn niet bindend, maar kunnen beschouwd worden als een doorkijkje naar de toekomst.

 

Deze kerkenvisie gaat over de instandhouding van kerkgebouwen, maar meer nog is het een middel om in een vroeg stadium met elkaar in gesprek te komen en vooral te blijven. De inzet is om er een dynamisch instrument van te maken.

 

De gemeente wil dit bereiken door gezamenlijk met andere (overheids)instellingen en kerkgenootschappen in dialoog te treden en deze kerkvisie daarbij als vertrekpunt te gebruiken.

Inhoud kerkenvisie

In deze beeldende kerkenvisie wordt een korte terugblik gegeven op de historie van de religie in de gemeente en wordt een beschrijving gegeven van de stand van zaken van alle kerkgebouwen in de gemeente Ooststellingwerf.

 

Hierbij worden de volgende zaken belicht:
• het huidige gebruik, de (verwachte) leegstand
• de afstoting van kerkgebouwen op korte en middellange termijn
• mogelijkheid tot mede- en herbestemming

Overige publicaties

In het afgelopen decennium en ook daarvoor hebben veel publicaties het licht gezien die gewijd zijn aan de problematiek van de kerken. In deze visie is hiervan dan ook dankbaar gebruik gemaakt. Ook is gebruik gemaakt van de website Reliwiki, de belangrijkste Nederlandse database op het gebied van religieus erfgoed in Nederland.